Privacy Policy

Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

          Administratieve doeleinden;

          Communicatie over de opdracht/hulpvraag en/of uitnodigingen;

          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/hulpvraag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

          De overeengekomen opdracht en/of de behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

          Voornaam;

          Tussenvoegsel;

          Achternaam;

          Telefoonnummer;

          E-mailadres;

          Geslacht;

          BSN-nummer;

          Verzekeringsnummer;

          Etnische afkomst;

          Geloofsovertuiging;

          Gegevens over gezondheid;

          Relatiegegevens;

          Anamnesevragen in relatie tot de hulpvraag

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Het algemene bewaartermijn van een dossier is 15 jaar. Dit staat in de WGBO (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek): de hulpverlener bewaart de bescheiden gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

          Voornaam;

          Tussenvoegsel;

          Achternaam;

          Telefoonnummer;

          E-mailadres;

          Geboortedatum;

          Salarisgegevens;

          Kopie ID;

          BSN-nummer;

          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

          Het meewerken aan controles vanuit zorgverzekeraars; zogenaamde audits. Dossiers worden hierbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Desalniettemin is toestemming van de client noodzakelijk om zijn/haar dossier te laten toetsen.

          Het verzorgen van de (financiële) administratie/declareren bij zorgverzekeraars;

          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland   bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

          Alle personen die namens Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Klachten die niet over het verwerken van uw persoonsgegevens gaan, kunnen worden behandeld door het klachtenregister van de NVLF (Nederlandse Verenging voor Logopedie en Foniatrie).

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Logopedie & Stottercentrum Bergen op Zoom – Rilland  

Hoofdweg 45a 4411 AP Rilland

Laan van Everswaard 78a 4617 LK Bergen op Zoom

Tel: 0611830701

Email: info@stottercentrumboz.nl